NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Norske domenenavn (domenenavn som slutter på .no) kan beslaglegges i henhold til straffeprosessloven § 203 (HR-2009-01692-U). Det er domeneabonnementet som beslaglegges ved at politiet overtar råderetten over det til saken er avgjort. Norid er ikke part i slike saker, men fordi vi driver det sentrale registeret for norske domenenavn må vi registrere at råderetten for abonnementet er flyttet. 

Beslaglegge et domenenavn

 • 1
  Politiet må kontakte en domeneforhandler som kan vedlikeholde domeneabonnementet i beslagperioden. Be forhandleren sørge for at organisasjonen som skal overta råderetten over abonnementet, relevante kontaktpersoner og teknisk oppsett for domenet er registrert i vår database, som er offentlig tilgjengelig.
 • 2
  Beslaget rettes mot den som abonnerer på domenet. Påtalemyndighetens beslutning sendes skriftlig til oss på adressen info@norid.no, eller per brevpost.
 • 3
  Fyll ut egenerklæringen og oppgi abonnent, kontaktpersoner, domeneforhandler og teknisk oppsett for domenet. Hvis tidspunktet for overføringen er kritisk, må vi få beskjed om det.
 • 4
  Denne flyttingen er en tvungen overføring og kan bare utføres av oss. Når flyttingen gjennomføres, går det automatisk varsel om dette per e-post til den tidligere abonnenten (vedkommende som beslaget er rettet mot), jf. punkt 11.6 i regelverket for .no. Vanlig avgift for flytting av domener påløper. Etter flyttingen blir politiet stående som abonnent for domenet med de rettigheter og plikter det innebærer.
 • 5
  Mens domeneabonnementet er beslaglagt, er politiet ansvarlig for avgifter som påløper hos forhandleren. Hvis abonnementet ikke forlenges, slettes det automatisk etter forutgående varsling. Domenet blir da tilgjengelig for andre.

Hva gjør Norid når et domene beslaglegges?

Vi overfører det beslaglagte abonnementet til politiet, som overtar råderetten over det til saken er avgjort. Etter overføringen opptrer politiet som abonnent for domenet med de rettigheter og plikter dette innebærer. 

Beslag gjelder til det blir frafalt eller hevet på annen måte. Når beslaget opphører, skal politiet overføre abonnementet til den opprinnelige abonnenten eller noen denne peker ut. Dette gjøres i henhold til vanlige rutiner for overføring av domener.

Hva må politiet gjøre i beslagperioden?

Mens domenet er beslaglagt, står politiet ansvarlig for at abonnementet opprettholdes, slik at det i sin tur kan tilbakeføres, og politiet må betale avgifter som måtte påløpe. 

Alle domener må forlenges årlig. Rent praktisk er det den som er domeneforhandler for domenet som bestiller forlengelse av abonnementet. Vi fakturerer domeneforhandleren for abonnementsavgiften. Hvis domeneforhandleren ikke bestiller forlengelse av abonnementet senest på utløpsdatoen, starter vi en automatisk sletteprosess. Abonnenten varsles per e-post om at abonnementet er utløpt og vil bli slettet etter 90 dager hvis det ikke forlenges. Politiet må da kontakte domeneforhandleren og be om at domeneabonnementet forlenges. 

Hvis abonnementet ikke forlenges og dermed til slutt slettes, går domenenavnet tilbake til den felles domeneressursen og blir tilgjengelig for registrering for andre. Det er politiet som er ansvarlig for at domeneabonnementet i sin tur kan leveres tilbake til abonnenten som beslaget var rettet mot. Dette gjelder også hvis politiet velger å si opp abonnementet, og dermed sletter domenenavnet.

Hva skjer hvis domeneabonnementet inndras?

I en straffesak vil beslag kunne ende med en dom om inndragning som endelig tvangstiltak. Siden abonnenten ikke eier domenenavnet, men bare abonnerer på det, vil inndragning av et domeneabonnement i praksis måtte fungere på en annen måte enn det gjør for andre eiendeler. Abonnementet har blitt brukt til å tilby en adresse for en ulovlig tjeneste, men domenenavnet i seg selv er ikke ulovlig. På samme måte som for et telefonnummer, er det bruksretten til domenenavnet som inndras, ikke selve navnet.

Påtalemyndigheten kan velge å overføre et inndratt abonnement til noen andre, som i så fall trer inn i rollen som vanlig abonnent med de rettigheter og plikter dette innebærer. Alternativt kan abonnementet slettes og domenenavnet blir igjen en del av den domeneressursen som Norid forvalter.

Siden domenenavn er en begrenset ressurs, er det viktig at så mye som mulig av den er tilgjengelig for dem som ønsker seg domenenavn. Samtidig er det behov for å beskytte en uvitende tredjepart mot den belastningen det kan være å registrere et domenenavn som nylig har vært involvert i en straffesak. Rutinen er derfor å sette domenenavnet i karantene i en periode før det igjen gjøres tilgjengelig for andre søkere. Dette forutsetter imidlertid at vi har blitt informert om utfallet av straffesaken før abonnementet slettes.

Publisert: 13. februar 2015
Sist oppdatert: 9. september 2021