NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Norske domenenavn (domenenavn som slutter på .no) kan beslaglegges i henhold til straffeprosessloven § 203 (HR-2009-01692-U). Det er domeneabonnementet som beslaglegges og senere inndras. Norid er ikke part i slike saker.

I en straffesak vil beslag av domenenavn kunne ende med en dom om inndragning som det endelige tvangstiltaket. Siden abonnenten ikke eier domenet, men bare abonnerer på det, vil inndragning av domenenavn i praksis måtte fungere på en annen måte enn det gjør for en eiendel. Abonnementet har blitt brukt til å tilby en adresse for en ulovlig tjeneste, men domenenavnet i seg selv er ikke ulovlig. På samme måte som for telefonnummer, er det bruksretten til domenet som inndras, ikke selve navnet.

Påstand om inndragning rettes mot den som abonnerer på domenenavnet.

Forslag til påstand

Abonnementet på domenenavnet <xx.no> inndras til fordel for staten.

Hva må gjøres når et abonnement inndras?

Påtalemyndigheten kan velge å slette et inndratt abonnement. Domenenavnet blir da igjen en del av den totale domeneressursen som Norid forvalter, og andre kan registrere et nytt abonnement på det.

  • 1
    Kopi av rettskraftig avgjørelse samt påtalemyndighetens beslutning om å destruere abonnementet sendes oss på adressen info@norid.no eller per brev til Norid AS, Postboks 4769 Torgarden, NO-7465 Trondheim.
  • 2
    Norid sletter abonnementet. Det går automatisk varsel om dette per e-post til den abonnenten som har domenet på slettetidspunktet (politiet), jf. punkt 11.6 i regelverket for .no.

Påtalemyndigheten kan slette abonnementet i henhold til vanlige rutiner for sletting av domeneabonnement. Dette skjer uten at Norid involveres. I slike tilfeller blir domenenavnet tilgjengelig for ny registrering ute videre opphold.

Inndratt abonnement kan beholdes eller overføres

Istedenfor å slette et inndratt abonnement, kan staten velge å beholde det eller overføre det til en ny abonnent. Dette kan eventuelt skje mot et vederlag til inntekt for staten.

Den som skal ha abonnementet må tilfredsstille vanlige krav til nye abonnenter i henhold til regelverket for .no. Flyttingen gjøres i henhold til vanlige rutiner for overføring av domeneabonnementer, og den som overtar abonnementet trer inn i rollen som vanlig abonnent med de rettigheter og plikter dette innebærer. Dette inkluderer ansvar for avgifter som måtte påløpe.

Det er ikke nødvendig å orientere Norid om saker der abonnementet opprettholdes.

Publisert: 25. august 2017
Sist oppdatert: 24. august 2021