Sør-Trøndelag tingrett avgjorde saken mellom Elineweb og Norid i dom av 28. juni 2012. Dommen gir Norid medhold i en rekke prinsipielle spørsmål som gjelder regelverket, og vår rett til å sette co.no på listen over domenenavn som ikke kan registreres eller overføres.

Vi tolker dommen slik at avtalen(e) mellom Elineweb og CoDNS/EuroDNS ikke bryter med forbudet mot å overføre domenet. Etter rettens skjønn har ikke avtalen karakter av å omgå gjeldende regelverk, men er snarere en tilpasning til det regelverket som gjelder.

Etter Norids oppfatning er det ikke grunnlag for å hevde at retten har fastslått at selve forretningsideen til CoDNS fullt ut er i samsvar med regelverket for .no.

Retten har fokusert på om avtalen mellom partene Elineweb og CoDNS/EuroDNS er i strid med gjeldende avtaleverk, og er kommet til at det ikke er grunnlag for at domenet kan inndras. Dette innebœrer ikke at retten har tatt stilling til salgsmetoder eller markedsføringen på CoDNS' hjemmesider. Dommen sier etter det Norid kan se ikke noe om hvorvidt bruken av domenet co.no er i overensstemmelse med avtalen mellom Elineweb og Norid.

Dommen pålegger Norid å informere på sin hjemmeside og å tilskrive registrarene om at avtalen mellom Elineweb og CoDNS/EuroDNS ikke er i strid med gjeldende avtaleverk. Dette ble gjort i pressemelding og egen informasjon til registrarene 29. juni 2012.

Dommen gir ikke pålegg om å slette den informasjon som ble lagt ut på våre hjemmesider og sendt registrarene i oktober 2010.

Mer informasjon

Dommen fra Sør-Trøndelag tingrett av 28. juni 2012
Pressemelding fra Norid 29. juni 2012
Norids opprinnelige informasjon om registrering av domener under co.no

Publisert: 6. juli 2012