Sør-Trøndelag tingrett avgjorde saken mellom Elineweb og Norid i dom av 28. juni 2012, se tidligere omtale av saken. Dommen har gitt Norid medhold på viktige punkter, blant annet i prinsipielle spørsmål som gjelder regelverket og vår rett til å sette co.no på listen over domenenavn som ikke kan registreres eller overføres.

Om domenenavnet co.no

Kategorien "co" brukes som offisielt kategoridomene under en del andre toppdomener, som for eksempel co.uk. Slik er det ikke i Norge.

Domenet co.no ble registrert av en privat aktør, Elineweb AS, i 2001. Etter hvert som bruk av co-domener i andre land ble mer kjent, mente Norid at det var fare for forvirring rundt co.no. Vi valgte derfor å sette co.nolisten over norske domenenavn som ikke kan registreres eller overføres. Beslutningen innebar ikke at abonnenten mistet retten til å bruke domenet på vanlig måte, men når domenet står på forbudt-listen, vil han ikke ha mulighet til å overføre det til en annen
abonnent.

Elineweb stevnet Norid for retten

I 2010 lanserte og markedsførte den private aktøren CoDNS domenenavnet co.no på en slik måte at bruken etter vår mening kunne føre til at vanlige nettbrukere kunne forveksle co.no med et offisielt kategoridomene. Vi kontaktet dermed abonnenten, Elineweb, for å undersøke om domenet var overført i strid med regelverket. Elineweb svarte med å stevne Norid for retten.

Hva handler saken om?

Retten behandlet fire spørsmål:

Regelverksendringen var
gyldig

Elineweb la fram påstand om at endringen av regelverket som medførte at co.no ble satt på listen over forbudte domenenavn, var ugyldig.

Domeneforskriften krever at Norid skal vurdere en rekke hensyn ved endring av regelverket for no. Etter rettens oppfatning kan ikke denne bestemmelsen leses som at alle kriteriene må være oppfylt fullt ut. De ulike hensynene må veies mot hverandre, og noen hensyn må gis større vekt,
men denne avveiningen må begrunnes slik at den kan etterprøves.

Etter rettens skjønn var Norids vedtak om å sette co.no på forbudt-listen saklig begrunnet og forankret i domeneforskriften. Retten mener dermed at vedtaket er gyldig.

Norid er ikke erstatningsansvarlig

Elineweb reiste krav om erstatning for økonomisk tap. Begrunnelsen var forsinket oppstart for virksomheten og tap av omdømme.

Bakgrunnen for at Norid ba om nærmere opplysninger fra Elineweb, var opplysninger på CoDNS' hjemmeside som ga Norid grunn til å tro at rettighetene til domenenavnet co.no var overført til CoDNS. Retten gir Norid medhold i at informasjonen CoDNS la ut ga grunnlag for en slik antakelse.

Elineweb avslo å oversende opplysningene vi ba om helt de fikk pålegg fra retten om å legge dem fram. Etter rettens skjønn må dermed Elineweb selv bære ansvaret for at saken fikk et slikt forløp. Retten konkluderer dermed med at Norid ikke er erstatningsansvarlig.

Avtalen mellom Elineweb og CoDNS ikke i strid med
regelverket

Retten har sett på om avtalen mellom partene Elineweb og CoDNS er i strid med gjeldende avtaleverk. Konklusjonen er at avtalen ikke er i strid med regelverket for .no, og at det dermed ikke er grunnlag for å inndra domenet co.no.

Vi tolker dommen slik at retten mener at avtalen(e) mellom Elineweb og CoDNS ikke bryter med forbudet mot å overføre domenet. Retten mener avtalen ikke har karakter av å omgå gjeldende regelverk, men snarere er en tilpasning til det regelverket som gjelder.

Etter vår oppfatning har retten ikke vurdert bruken eller markedsføringen av co.no på CoDNS' hjemmesider. Det er dermed ikke grunnlag for å hevde at retten har slått fast at selve forretningsideen til CoDNS fullt ut er i samsvar med regelverket for .no.

Norid pålagt å informere

Elineweb satte fram krav om at Norid måtte slette den informasjonen som ble lagt ut på www.norid.no i oktober 2010.

Dommen gir ikke pålegg om sletting, men pålegger Norid å informere på hjemmesidene og spesifikt varsle registrarene om at avtalen mellom Elineweb og CoDNS ikke er i strid med gjeldende avtaleverk. Dette ble gjort i pressemelding og egen informasjon til registrarene 29. juni 2012.

Mer informasjon

Dommen fra Sør-Trøndelag tingrett av 28. juni 2012
Domeneforskriften
Regelverket for .no
Prosess for endring av regelverket for .no
Retningslinjer for endring av forbudtlista

Publisert: 19. juli 2012
Sist oppdatert: 22. september 2020