NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

 1. Norpol er et rådgivende organ for utviklingen av regelverket for .no-domenet.

 2. Norpols oppgave er å gi innspill til regelverket for .no-domenet:
  1. Medlemmene representerer et bredt sammensatt spekter av interessegrupper for å kunne avdekke behov for endringer i regelverket og gi innspill om dette.
  2. Norpol skal rådspørres ved alle forslag til vesentlige endringer i regelverket, jf. domeneforskriftens § 3, 3. ledd og § 7, 7. ledd. Rådet får varsel om alle endringer.
  3. Norpol skal rådspørres før medlemmer til domeneklagenemnda utpekes, jf. domeneforskriftens § 7, 7. ledd.
  4. Norid kan også be om at Norpol uttaler seg i andre saker der Norid ønsker rådets syn og tilbakemelding.
 3. Norpols uttalelser er rådgivende. Norid står i prinsippet fritt til å vurdere om de råd som gis skal følges helt eller delvis.
 4. Norpol skal være uavhengig av virksomheten i UNINETT Norid AS.
 5. Norpol har ingen rolle i styringen av Norid, herunder organisasjonens strategi, økonomi og daglige drift forøvrig.
 6. Norpol som helhet eller representantene i Norpol kan ikke opptre eller uttale seg på vegne av Norid.
 7. Norid bestemmer Norpols sammensetning, oppgaver og eksistens. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) kan foreslå representanter til rådet.
 8. Norid skal rekruttere medlemmer fra miljøer og bransjer som anses å representere sentrale interesser eller kompetanseområder for forvaltningen av domenenavn. Medlemmene representerer et bredt sammensatt spekter av de til enhver tid relevante interessegruppene i det norske internettsamfunnet.
 9. Medlemmene utpekes av Norid for to år av gangen.
 10. Norid gir ikke godtgjørelse for deltakelse i Norpol.

 11. Medlemsorganisasjonene utpeker selv sine representanter. Organisasjonen bekrefter overfor Norid at den utpekte representant målbærer medlemmets syn og at vedkommende har mandat fra medlemmet til å fremme dette når saker diskuteres og råd gis.
 12. Før utløpet av toårsperioden vurderer Norid om medlemmet skal inviteres til en ny periode. I så tilfelle må medlemmet på nytt bekrefte medlemskapet og hvilken representant som møter.
 13. Norpol velger selv en kontaktperson som er Norpols talsperson overfor Norid.
 14. Norid fungerer som sekretariat for Norpol.
 15. Norid kan pålegge representantene og andre som deltar i møter taushet om opplysninger som meddeles i forbindelse med en konkret sak, ut fra personlige, forretningsmessige eller konkurransemessige forhold. I så fall skal det gjøres uttrykkelig og fremgå av sakspapirer, møtereferatet og/eller av særskilt e-post til medlemmene.
Publisert: 6. februar 2015
Sist oppdatert: 20. mai 2019