NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Norid har utredet hvorvidt det i et voksende domenemarked er mulig å ta .bv (Bouvetøya) i bruk på en måte som vil skape langsiktig verdi for det norske samfunnet.

Annet Norids utredning
mars 2012 Norid beslutter å utrede hvorvidt .bv kan tas i bruk på en måte som vil skape langsiktig verdi for det norske samfunnet. NKOM og SD orienteres om beslutningen.
Norid vurderer ulike konsepter og mulige kundegrupper for .bv. Som et ledd i dette tar Norid kontakt med SIDN for å undersøke om bruk av .bv på det nederlandske markedet kan være en mulighet.
okt. 2013 Norid fullfører en overordnet vurdering av mulig bruk av .bv. SD og NKOM informeres om de foreløpige konklusjonene, Norid ber SIDN om å gjøre en første undersøkelse av markedet for .bv i Nederland.
28. feb. 2014 SIDN mener det finnes et mulig marked for .bv i Nederland, men forretningsidéen forutsetter dispensasjon fra deler av den norske domeneforskriften. Norid søker NKOM om dispensasjon.
8. aug. 2014 NKOM bekrefter at de kan gi dispensasjon fra deler av domeneforskriften forutsatt at Norid kan dokumentere at en lisensavtale mellom Norid og SIDN vil ivareta gitte hensyn.
Teknologirådet holder en åpen høring om mulig bruk av .bv og .sj for å sikre at data lagres i Norge, noe de mener vil bidra til bedre personvern for norske nettbrukere. Norid deltar i høringen, og orienterer under høringsmøtet om at vi ser på mulig bruk av .bv allerede og vil komme tilbake med mer informasjon om dette i løpet av noen uker. Høringsoppsummeringen (publisert 16. oktober 2015) viser at det er uenighet om man bør ta i bruk toppdomener slik Teknologirådet foreslår, eller om fokus bør rettes mot å øke personvern gjennom regulering av tjenesteleverandører på internett. 10. sep. 2014
19. sep. 2014 Norid går ut med åpen, generell informasjon om at vi vurderer bruk av .bv på det nederlandske markedet, og hvilke overordnede prinsipper vi ser som viktige hvis en slik bruk skal være aktuell.
22. sep. 2014 Norid inngår en intensjonsavtale med SIDN om at videre diskusjoner om .bv skal ta hensyn til de forutsetningene NKOM har satt for dispensasjon.
Datatilsynet, Forbrukerrådet og Teknologirådet ber samferdselsministeren om at forslaget om bruk av .bv og .sj til personvernsikre soner på internett utredes videre før toppdomenene eventuelt frigis til andre formål. 15. okt. 2014 SIDN videreutvikler forretningskonseptet og undersøker hvorvidt det finnes et marked for .bv i Nederland som oppfyller forutsetningene fra NKOM. SIDN og Norid starter forhandlinger.
Samferdselsministeren konkluderer i svar i Stortingets spørretime med at det ikke er nødvendig med ytterligere utredning av bruk av .bv og .sj til personvernsikre soner på internett. 30. okt. 2014
1. okt. 2015 Norid søker om dispensasjon fra deler av domeneforskriften, og dokumenterer at SIDNs forretningskonsept og kriteriene Norid har forhandlet frem i avtale med SIDN vil oppfylle kravene fra NKOM.
Samferdselsministeren besvarer et spørsmål i Stortingets spørretime om prosessen rundt .bv 1. apr. 2016
Samferdselsministeren besvarer et nytt spørsmål i Stortingets spørretime om prosessen rundt .bv 3. juni 2016
21. juni 2016 Samferdselsdepartementet beslutter at det ikke bør gis dispensasjon fra deler av domeneforskriften i denne saken. Norid og SIDN avslutter samarbeidet om .bv, og Norid trekker søknaden om dispensasjon.
Publisert: 15. juni 2016
Sist oppdatert: 13. april 2023